Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76201821.

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen door

Blow-up Industry BV. gedaan en alle daaruit voortvloeiende tot stand gekomen
overeenkomsten met opdrachtgevers, alsmede de nakoming daarvan. Een opdracht van een opdrachtgever aan Blow-up Industry BV. geldt als acceptatie van de hier beschreven voorwaarden.

Blow-up Industry BV. Wijst de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers uitdrukkelijk van de hand.

Blow-up Industry BV. behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Wijziging geldt dan ook voor de reeds gesloten overeenkomsten,
met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na bekendmaking.
Opdrachtgever heeft het recht een dergelijke overeenkomst te ontbinden op de datum waarop de wijziging van kracht wordt, indien de bekendgemaakte wijziging aantoon-baar zijn verplichtingen onder die overeenkomst beïnvloedt.

Artikel 2 Definities

Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Opdrachtnemer

Opdrachtnemer: Blow-up Industry BV. gevestigd te Veendam aan de Phoenixweg 43, is de natuurlijke of rechtspersoon, die van Opdrachtgever opdracht krijgt tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals deze onder toepasselijkheid van de Voorwaarden is of wordt gesloten.

Prestatie: Alle levering van goederen, diensten, adviezen en werkzaamheden,
noodzakelijk ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst.

Dag: Kalenderdag

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst

De aanbieding van Opdrachtnemer is vrijblijvend ook indien deze een periode van
geldigheid bevat, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. Indien een periode van geldigheid is overeengekomen, kandeze nooit meer dan 45 dagen bedragen.
Aanbiedingen door Opdrachtnemer in welke vorm dan ook gedaan, kunnen zonder
nadere aankondiging worden gewijzigd.

Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, e.d., alsmede gegevens in brochures door Opdrachtnemer verstrekt, zij voor hem niet bindend en worden te goeder trouw verstrekt. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn eventuele aanbieding hierop baseren. Met name aanvaart Opdrachtnemer bij aanbieding en tot stand komen van de Overeenkomst geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en geschiktheid van door of namens Op-drachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, tekeningen, specificaties, e.d..

De Overeenkomst komt tot stand, al of niet voorafgegaan door een aanbieding door
Opdrachtnemer, doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order door of opdracht van Opdrachtgever. Als datum van de Overeenkomst geldt de datum van bevestiging door Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is gerechtigd een betalingszekerheid te verlangen van Opdrachtgever. Bij gebreke daarvan kan de Overeenkomst op geen enkele andere wijze tot stand komen.

Zetvormen, werkvormen, ontwerpen, tekeningen, adviezen, software e.d., welke door Opdrachtnemer aangewend zijn voor de Prestatie, blijven zijn onvervreemdbaar
eigendom van Opdrachtnemer. Indien geen Overeenkomst als hiervoor bedoeld tot stand komt is Opdrachtgever gehouden dergelijke door Opdrachtnemer
ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Indien Op-drachtgever hier niet aan voldoet, is hij een boete verschuldigd van EUR 250,-per dag.

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen, voort
vloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder schriftelijke toetemming van Opdrachtnemer.

De Overeenkomst eindigt bij afronding van de Prestatie.

Artikel 4 Annuleren

Indien Opdrachtgever de overeenkomst eigener beweging ontbindt en/of zaken weigert af te nemen, is hij verplicht terstond de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen, grondstoffen, hardware en software, al of niet be-of verwerkt tegen kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

Opdrachtgever zal daarnaast aan Opdrachtnemer als schadevergoeding een mini-mum bedrag verschuldigd zijn van 50% van de Overeengekomen prijs.

Onverminderd het vorengaande behoudt Opdrachtnemer het recht voor om voor de
volledige nakoming van de Overeenkomst een vol
ledige vergoeding te vorderen.

Artikel 5 Levertijd

De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering en is
derhalve nooit te beschouwen als een fatale termijn.

De levertijd gaat in twee werkdagen, nadat aan alle noodzakelijke en overeengomen
voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan. Dit houdt onverkort mede in dat alle in de Overeenkomst bepaalde eventueel door Opdrachtgever te leveren bescheiden, zoals grafisch werk, vergunningen, materialen en grondstoffen e.d., door Opdrachtnemer zijn ontvangen.

Opdrachtnemer gaat er altijd vanuit, dat hij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

Indien de condities als hiervoor bedoeld anders blijken kan Opdrachtgever de levertijd aanpassen om de Overeenkomst onder de gewijzigde condities uit te voeren.

Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de Oprachtgever
zijn afgenomen, staan de zaken voor zijn risico en rekening opgeslagen op een door
Opdrachtgever te bepalen plaats gedurende een maximale periode van 14 dagen.

Artikel 6 Prijs

Tenzij anders aangegeven, gelden de prijzen in Euro’s en exclusief BTW.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn in prijzen niet begrepen reis
-en verblijfkosten,kosten van verpakkingen, in-en uitlading, vervoer en verzekering.

Opdrachtnemer is gerechtigd overeengekomen prijzen ten behoeve van de Prestatie
tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende
omstandigheden voordoen na het afsluiten van de Overeenkomst, dan wel na het
verzenden van een aanbieding.

Prijzen zijn voorts uitdrukkelijk netto en zonder aftrek van enige korting.

Factuurbedragen tengevolge van een order lager dan EUR 75,-, worden verhoogt met EUR 10,-gefixeerde orderkosten.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst tot stand komt.

Tenzij anders is overeengekomen geldt een regeling van betaling binnen 14 (veertien) dagen na (deel)factuurdatum. Betaling door Opdrachtgever wordt geacht te zijn geschied op het moment dat het factuurbedrag op de bankrekening van Opdracht-nemer is bijgeschreven. Factuurbedragen zijn strikt netto en dienen zonder aftrek of korting te worden betaald.

Te allen tijde is Opdrachtnemer gerechtigd, ook na gedeeltelijke of hele levering van de Prestatie, binnen een door hem nader te bepalen termijn, van Opdrachtgever een naar het oordeel van Opdrachtnemer voldoende zekerheid voor betaling te verlangen. Tevens is Opdrachtnemer te allen tijdengerechtigd een vooruitbetaling te verlangen alvorens tot levering van de Prestatie over te gaan, of deze na opschorting voort te zetten. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden en de schade wegens voortijdige beëindiging op Opdrachtgever te verhalen.

Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten.

De volledige vordering door Opdrachtnemer tot betaling is onmiddellijk opeisbaar
indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden, door derden wordt overgenomen of geliquideerd;
d. opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
e. opdrachtgever buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers blijkt na te streven.
f. op een andere wijze het beheer over zijn middelen dreigt te verliezen heeft verloren.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn, is
Opdrachtgever direct rente aan Opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente bedraagt 1,2% per maand, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als eenhele maand.

Wanneer volledige betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft
plaatsgevonden is Opdrachtgever daarvoor reeds in gebreke, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist. aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is dan onmiddellijk alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van tenminste
15% van de waarde van de factuur of het nog openstaande bedrag ter betaling, met een minimum van EURO 500,-(exclusief BTW). Als de werkelijk gemaakte buiten-gerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten doorOpdrachtgever verschuldigd.

Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Levering

De Prestatie wordt door Opdrachtnemer als afgerond beschouwd, indien de
Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, schrifelijk heeft goedgekeurd, of, indien Opdrachtgever binnen acht dagen nadat Opdrachtnemer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de Prestatie is afgerond, daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

De Prestatie wordt eveneens als afgerond beschouwd, indien Opdrachtgever zijn
goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen 45 dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van datgene wat tot stand had moeten worden onder de Overeenkomst, niet in de weg staan. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, dikte e.d. geven geen aanleiding tot afkeuring van zaken.

Opdrachtnemer is gerechtigd in de Prestatie in delen te leveren en is bevoegd elk
gedeelte afzonderlijk te facturen.

Levering van zaken geschiedt voetstoots onder deze Overeenkomst en geeft
Opdrachtgever derhalve geen aanspraak op verweer op basis van dwaling en/of
non-conformiteit.

Levering van zaken geschiedt af magazijn Opdrachtnemer, of een door hem nader aan te wijzen plaats.

Artikel 9 Uitvoerbaarheid van de Overeenkomst

Opdrachtnemer verplicht zich de Prestatie naar beste inzicht en vermogen,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. De Overeenkomst is een inspanningsverbintenis.

Prestatie door Opdrachtnemer komt tot stand op basis van door Opdrachtgever
verstrekte informatie. Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van deze informatie.

Opdrachtgever draagt zorg voor alle vergunningen benodigd voor het verrichten van de Prestatie in welke vorm en op welk moment dan ook.

Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten,
indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt door overmacht zal de overeenkomst
worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Onder overmacht wordt in dergelijke situaties verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen , prestaties van partijen, van wie Opdrachtnemer bij Prestaties gebruik maakt, dan wel ongeschiktheid of te late levering van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij Prestaties gebruik maakt en waarop Opdrachtnemer geen invloed had kunnen uitoefenen.

Almede extreme weersomstandigheden. Opdrachtnemer heeft vervolgens recht op
volledige vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
Onverminderd het bepaalde terzake in het BW, zal Opdrachtnemer in een dergelijk geval het recht hebben de Overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen, zulks te zijner keuze.

Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om de Prestatie geheel of gedeeltelijk door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde te laten uitvoeren, zulks geheel naar zijn inzicht en oordeel.

Artikel 10 Wijziging van de Prestatie

Indien de omvang van de Prestatie na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten van de gevolgen daarvan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien, uitsluitend naar oordeel van Opdrachtnemer, tevens de levertijd aangepast dient te worden, zal hij Opdrachtgever hier binnen 2 werkdagen over informeren.

Van wijziging van de Prestatie is ook sprake, indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Voornoemde kosten wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop wijziging van de Prestatie tot stand is gekomen.

De toepasselijkheid van art.1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Vervoer

Zaken reizen

voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien franco wordt
geleverd.

De verzending van zaken onder de Overeenkomst geschiedt op de wijze, zoals door
Opdrachtnemer aangegeven. Wanneer Opdrachtgever een zending anders wenst te
ontvangen, dan zijn ook de extra kosten die hieraan verbonden zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Het reizen wordt door Opdrachtnemer alleen dan verzekerd, indien zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald. De daarbij behorende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Garantie

Opdrachtnemer staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de Prestatie.

Indien de Prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, waarin begrepen fabricage, montage en installatie van reclameletters,blow-ups en dergelijke, dan staat opdrachtnemer gedurende drie maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits hij vrij was in de wijze van uitvoering daarvan. De
garantieverplichtingen van Opdrachtnemer zullen, in voornoemd geval beperkt zijn tot het (deels) opnieuw verrichten van de Prestatie. De eventuele reis-
en verblijfkosten van Opdrachtnemer,
alsmede de kosten van eventuele aanpassingen, komen voor rekening van
Opdrachtgever.

Op het functioneren van lichtarmaturen, inclusief de lichtbronnen, wordt geen garantie verleend. Opdrachtnemer verschaft slecht een indicatie van het maximum te ver-wachten branduren.

Indien de prestatie van Opdrachtnemer (gedeeltelijk) heeft bestaan uit de leveringen
implementatie
van software staat Opdrachtnemer gedurende drie maanden na levering in
voor de deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van Opdrachtnemer door
Opdrachtgever onverkort zijn opgevolgd. Zo wordt uitdrukkelijk geen garantie verleend, indien blijkt dat Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van illegale sofware, of van software waarvan Opdrachtnemer heeft aangegeven dat deze niet compatible is met de door hem geleverde en/of geïnstalleerde software

Te allen tijde moet Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld een eventueel
gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.

Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, niet-
of onjuist uitgevoerd onderhoud, buitengewone weersomstandigheden en installatie, reparatie, en wijziging door derden.

Voor gekochte en geleverde zaken met fabrieks-, resp. importeurs-of
groothandelsgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Garantieaanspraken geven de Opdrachtgever nimmer het recht betalingen op te
schorten. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle
verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

De garantieaanspraken kunnen alleen gemaakt worden door de eerste eigenaar van de geleverde zaak onder de Overeenkomst.

Artikel 13 Reclames, klachten

Opdrachtgever is verplicht terstond na de (deel)levering van de Prestatie deze grondig te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames en klachten door Opdrachtgever dienen schriftelijk en terstond te geschieden, ofwel-

bij niet zichtbare gebreken-binnen 8 dagen, nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, doch uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na levering.

Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de (deel)levering
Opdrachtnemer wijst op de gebleken gebreken, dan wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte of het geleverde is aangereikt, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken worden niet teruggenomen
zonder schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer, waarbij te allen tijde eventuele
retourzendingen franco en geheel voor risico Opdrachtgever geschieden. Dit geldt ook voor zendingen ter garantiebeoordeling door Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient in geval van reclame inspectie van zaken door een onafhankelijke derde partij toestaan, welke door Opdrachtnemer is benoemd. Het door die partij gevelde
oordeel van de rechtmatigheid van de reclame zal bindend zijn. De kosten van deze inspectie worden aan een der partijen toegewezen op basis van ongelijk.

Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden door reclames niet opgeschort. Ook de zaken, welke de retourzendingen bevatten, dienen volledig overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst te worden betaald.

Artikel 14 Ontbinding

Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de
Overeenkomst voldoet, of daarmee in strijd handelt, alsmede in geval van faillisse-ment, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf of anderszins het vrije beheer over zijn middelen heeft verloren, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten, zulks te zijner keuze.

Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van
de haar toekomende gelden te vorderen. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht reeds onder de Overeenkomst geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer ongehinderde en directe toegang tot deze zaken.

Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten,
waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als hiervoor bedoeld nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven het eigendom van Opdrachtnemer tot het moment dat Opdrachtgever alle verplichting

en uit de Overeenkomst en alle overige overeenkomsten met Opdrachtgever is
nagekomen, ongeacht of deze overeenkomsten op enigerlei wijze samenhangen met de Overeenkomst.

De door Opdrachtnemer geleverde zaken hiervoor bedoeld mogen door
Opdrachtgever nietworden verpand, noch kan Opdrachtgever hier enig recht
op vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht dit terstond te melden aan Opdrachtnemer.Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde op eerste verzoek van Opdrachtnemer:

-alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan
Opdrachnemer, overeenkomstig het gestelde in artikel 3:239 BW

-vorderingen, die Opdrachtgever verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden, overeenkomstig het
gestelde in artikel 3:239 BW

-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken aan het eigendom van
Opdrachtnemer

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

Bij aanbiedingen of bij andere gelegenheden behoudt Opdrachtnemer te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen,
programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ”know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de Prestatie nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

De in hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor
intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever
worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling door Opdrachtgever is deze een gefixeerde boete verschuldigd van EUR 10.000,-, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de gevolgen van inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever staat in voor de aanwezi
gheid van geldige licenties met betrekking tot de de hem ter beschikking staande software, voorzover deze voor de Prestatie aan Opdrachtnemer is verstrekt.

Artikel 17 Uitingen en mededelingen

Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, in het kader van de Prestatie zullen vooraf ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden voorgelegd.

Alle namens Opdrachtgever gedane uitingen of mededelingen in het kader van de
Prestatie geschieden uitsluitend en alleen voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, om welke reden en op welk tijdstip dan ook gemaakt.

Indien Opdrachtnemer ter zake van in een vorengaande bedoelde
uiting of mededeling in rechten wordt betrokken, zal in overleg tussen de partijen worden beslist of Opdrachtnemer zelfstandig verweer zal voeren, dan wel of Op-drachtgever uit naam van de Opdrachtnemer de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten voor het volgen van de procedure voor rekening van Opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de de wederpartij daaronder begrepen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming in het kader van het leveren van de Prestatie, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Daarbij moeten de navolgende beperkingen in acht worden genomen.

Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

Voor schade veroorzaakt door derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Zoals hierna mede tot uitdrukking komt, zal de door Opdrachtnemer te vergoeden
schade gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in
verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

Indien de assuradeur van Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de prijs van de achterwege gebleven Prestatie.

Indien de Prestatie geleverd wordt gedurende een langere periode, geldt voorts een
beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal een bedrag dat correspondeert met de waarde van de achterwege gebleven Prestatie gedurende een periode van 3 maanden.

Ten aanzien van door Opdrachtgever geleverde software aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever, als bedoeld in dit artikel, dienen schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend binnen 30 dagen, nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een periode van 3 maanden, waarna elke aanspraak onder deze Overeenkomst komt te vervallen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van de Voorwaarden ongeldig
worden verklaard, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever nietige of ver-nietigde bepalingen vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Nederlands recht is van toepassing.